TUNNETKO jo nämä osaamisen kehittämisen työkalut?

Valmennustarpeet voivat olla joskus myös henkilökohtaisia - näihinkin Jollakselta löytyy toimivia työkaluja.

Thomas -analyysityökalun logoThomas analysoi käyttäytymismalleja

Itsearviointiin perustuva työpsykologinen analyysityökalu Thomas auttaa arvioimaan henkilön käyttäytymistyyliä työroolissa ja tunnistamaan hänelle luontaiset motivaation lähteet. Kun ymmärtää oman toimintatyylinsä, pääsee hyvin itsensä kehittämisen alkuun.

Thomas-analyysi kertoo, toimiiko henkilö enemmän ihmisten vai asioiden kautta, ja toisaalta onko hän nopeammin vai hitaammin toimeen tarttuva. Thomasin kautta saa oman käyttäytymistyylin lisäksi palautetta myös johtamis- ja myyntitaidoista

Jollaksessa Thomas-analyysiä käytetään erityisesti pitkissä esimiesvalmennuksissa, joiden kohderyhmänä ovat esimiesuraansa aloittelevat opiskelijat.

Peili antaa palautetta vuorovaikutustilanteista

Peili on ns. 360-arvio, jossa henkilö arvioi omaa käyttäytymistyyliään ja sen lisäksi hänelle kerätään palaute kollegoilta, alaisilta ja esimieheltä. Peili antaa tietoa ihmisen näkyvästä käyttäytymistä: tulokset kuvaavat käyttäytymisessä voimaa ja tunnetta vuorovaikutustilanteissa.

Käyttäytymistyylipalautteen lisäksi Peili antaa tietoa siitä, minkälaiset ovat vastaajan valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä ja rakentaa luottamusta. Peili antaa lisäarvoa erityisesti pidempään esimiehenä toimineiden henkilöiden vuorovaikutustilanteiden analysoimisessa.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ammatillisen kasvun välineenä

Kuinka usein arjessa on mahdollisuus pysähtyä oman työroolinsa äärelle? Ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa ohjattavaa tutkimaan omaa työtään ja työrooliaan. Työnohjaus sopii arkityössä nousseisiin tilanteisiin, sekä myös tilanteisiin, joissa ei tarkasti edes tiedetä, että "mikä mättää". Prosessissa ei keskitytä tämänhetkisiin ongelmiin vaan pikemminkin kysytään, miten ohjattava toivoo asioiden tulevaisuudessa olevan. 

Työnohjaus on prosessi, jossa asetetaan selkeät tavoitteet, joita kohti ohjauksessa mennään. Valmiiden ratkaisujen sijaan työnohjaaja antaa ohjattavalle näkökulmia ja työkaluja itse reflektoida omaa toimintaansa. Työnohjaus on yksi yksilöllisen kehittämisen ja kehittymisen muoto. Yksilötyönohjauksen lisäksi se toimii myös työyhteisön tai työryhmän kehittämisen tukena.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen asiantuntijoita Jollas Instituutissa ovat valmentajat Heidi Maisonen ja Susanna Vinkka.

Coaching on luottamuksellista vuorovaikutusta

Coaching on kahdenkeskeistä, luottamuksellista ja avointa vuorovaikutusta, jonka tavoite on auttaa ihmistä itse löytämään itsestään voimavaroja. Hyvässä coachingissa valmennettavalla on vastuu omasta oppimisestaan ja saavuttamistaan tuloksista. Valmentajan vastuulla puolestaan on parhaan mahdollisen oppimisprosessin fasilitointi. 

Coaching keskittyy auttamaan valmennettavaa saavuttamaan tavoitteita sekä luomaan itselleen kestävää oppimista - sellaista, joka kantaa myös prosessin jälkeen. Valmentajan rooli on positiivisesti haastaa valmennettava toimimaan oivaltavasti ja tehokkaasti, ja auttaa matkalla ilmaantuvien esteiden ohi. Onnistumisten huomaaminen ja positiivinen palaute on olennainen osa prosessia.

Coachingista voi hyötyä periaatteessa kuka tahansa työssään, mutta yleisimmin S-ryhmässä coachattavana on johdossa, keskijohdossa tai esimiesasemassa työskenteleviä henkilöitä. Myös tuoreelle innokkaille esimiehelle coaching voi antaa toimivan työkalun pohtia omaa esimiesrooliaan - coachingia tai vaihtoehtoisesti ratkaisukeskeistä työnohjausta saakin Jollaksessa mm. esimiesten perusvalmennusten yhteydessä. Jollas Instituutissa coachingia tekevät Jarmo Haapala ja Petri Männistö.

 
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä